API Beneficjent rzeczywisty

Aktualne dane z CRBR dla AML

API Beneficjent rzeczywisty od Transparent Data przyspiesza proces weryfikacji osób i ułatwia pracę działom AML KYC, które nie muszą już poświęcać godzin swej pracy na poszukiwanie kim są beneficjenci rzeczywiści firm, z którymi nawiązują współpracę. Rozwiązanie weryfikuje beneficjentów w CRBR, a jeśli tam brakuje informacji, to sprawdza również rejestry KRS i CEIDG, zwracając wyniki o osobach fizycznych posiadających minimum 25% udziałów.

Jakie dane rejestrowe zwraca API Beneficjent rzeczywisty od Transparent Data?

Beneficjenci rzeczywiści to te osoby fizyczne w firmach i innych podmiotach, takich jak fundacje czy stowarzyszenia, które mają bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad organizacją. Beneficjent rzeczywisty to też osoba, w której imieniu nawiązuje się stosunki gospodarcze oraz realizuje transakcje okazjonalne. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych znany szerzej pod skrótem CRBR to główne źródło, z którego pochodzą dane rejestrowe dostarczane przez nasze API Beneficjent rzeczywisty. Wspieramy je informacjami o udziałowcach z KRS i CEIDG.

Dane rejestrowe, które zwraca stworzone dla AML API Beneficjent rzeczywisty to:

 • Imię i nazwisko beneficjenta rzeczywistego
 • Numer PESEL
 • Procentowa liczba jego udziałów w podmiocie gospodarczym
 • Nazwa i adres firmy, której osoba jest beneficjentem oraz jej numery KRS i NIP
 • Rodzaj uprawnień (np. wspólnik)

Dzięki API Beneficjent rzeczywisty działy AML KYC w firmach mogą zautomatyzować proces weryfikacji beneficjentów i skrócić czas potrzebny na odszukanie potrzebnych informacji do kilku sekund. Zapewniamy łatwą integrację API z wewnętrznymi systemami Twojej firmy. Nasze rozwiązanie pozwoli Ci na usprawnienie procesów bez konieczności wymiany całego oprogramowania.

Informacje o beneficjentach rzeczywistych zgłaszają do z CRBR tylko wybrane firmy

Jedynie wybrane polskie firmy zobowiązane są przez prawo do informowania za pośrednictwem rejestru CRBR kim są beneficjenci rzeczywiści ich organizacji. Obowiązek ten nałożony został na przedsiębiorstwa w ramach przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jakie podmioty w Polsce powinny zgłaszać do CRBR swoich beneficjentów rzeczywistych?

 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki akcyjne
 • Spółki komandytowe
 • Spółki komandytowo-akcyjne
 • Proste spółki akcyjne
 • Spółki jawne
 • Spółki partnerskie
 • Spółki europejskie
 • Spółdzielnie
 • Spółdzielnie europejskie
 • Stowarzyszenia, które podlegają obowiązkowi wpisu do KRS
 • Fundacje
 • Europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 • Trusty (jeśli obszar zamieszkania powiernika lub siedzibą oddziału znajduje się na terytorium Polski; w imieniu trustu nawiązywane są w Polsce stosunki gospodarcze lub kupowane są nieruchomości)

Nasze API Beneficjent rzeczywisty rozwiązuje brak wpisu w rejestrze CRBR, sprawdzając też informacje w KRS i CEIDG

Dopiero od połowy 2020 roku istnieje w Polsce obowiązek zgłaszania beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych CRBR. Choć za brak zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego do rejestru grozi kara nawet do 1 mln złotych nie wszystkie firmy dokonują właściwego wpisu. W CRBR brakuje też beneficjentów spółek cywilnych czy jednoosobowych działalności. Weryfikacja beneficjenta rzeczywistego w ramach procedur AML bywa zatem w praktyce utrudniona. Nasze API dla biznesu wychodzi naprzeciw tym trudnościom, analizując również strukturę właścicielską w polskich rejestrach handlowych KRS i CEIDG.

Jak działa algorytm API Transparent Data? Jeżeli w bazie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych brakuje danych o beneficjantach, to algorytm sprawdza dane rejestrowe w KRS i CEIDG, po czym zwraca wyniki o osobach fizycznych posiadających min. 25% udziałów. W ten sposób działy AML zawsze otrzymują potrzebne im informacje.

Kluczowe korzyści z pozyskiwania danych o beneficjentach rzeczywistych z CRBR po API

API Beneficjent rzeczywisty pozwala na bardziej bezpieczne zarządzanie ryzykiem i szybsze podejmowanie decyzji. Dzięki automatyzacji procesów AML KYC Twoi analitycy i managerzy zarządzania ryzykiem przestają opóźniać sprzedaż i transakcje. Dostęp do stabilnego API dla biznesu od Transparent Data spełnia najbardziej rygorystyczne polityki compliance. Jesteśmy renomowanym dostawcą informacji gospodarczej, posiadającym ISO/IEC 27001, ściśle współpracującym z Kaczmarski Group, którego marką jest m.in. Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej KRD BIG SA.

Nasze API pozwoli Twojej organizacji spełnić obowiązki regulacyjne, wynikające z Ustawy AML, bez oczekiwania na załadowanie się stron rejestru CRBR i bez mozolnego pobierania odpisów KRS w celu obliczenia procentów udziału danej osoby w firmie jeżeli wpisu w CRBR brakuje.

Wypróbuj API Beneficjent rzeczywisty od Transparent Data

Poszukujesz rozwiązania, które pozwoli Ci na szybką identyfikację beneficjenta rzeczywistego? Dzięki API Beneficjent rzeczywisty od Transparent Data pozyskasz dane rejestrowe o beneficjencie zgodne z aktualnym stanem rejestrów CRBR, KRS i CEIDG. Dajemy wysokie SLA 99%.

Pozyskaj wiarygodną informację o tym, kim są beneficjenci rzeczywiści Twoich kontrahentów