Kariera w Transparent Data Software House

Pasjonujesz się nowymi technologiami? Rozumiesz jak ważna dla biznesu jest informacja gospodarcza? Cechują Cię samodzielność i kreatywność, a w swojej karierze stawiasz na rozwój? Sprawdź oferty pracy w IT i pozostałych działach firmy technologicznej Transparent Data.

Aktualnie poszukujemy​

Nie znalazłeś oferty dla siebie, jednak chcesz do nas dołączyć? Napisz do nas na kariera@transparentdata.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowychdla użytkowników strony internetowej [Transparentdata.pl] ("Strona")

Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Spółka”) przywiązuje wysoką wagę do ochrony Twoich danych osobowych i przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”).

W niniejszym dokumencie wskazujemy w jaki sposób Spółka przetwarza Twoje dane osobowe, w związku z Twoim uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Spółkę.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 27/5, 60-835 Poznań.

Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pisemnie na adres Spółki lub pod adresem e-mail: gdpr@transparentdata.pl.

2. Od kogo Spółka uzyskała Twoje dane osobowe?

Spółka uzyskała Twoje dane osobowe od Ciebie bezpośrednio.

3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej Spółka przetwarza Twoje dane osobowe?

Spółka przetwarza Twoje dane osobowe:

 • gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę lub innej umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. w zakresie prowadzenia negocjacji wynagrodzenia czy innych warunków pracy lub współpracy; lub
 • gdy wymagają tego przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności art. 221 i art. 183a § 1 Kodeksu pracy; lub
 • w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:
  1. przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym prowadzenie negocjacji warunków pracy lub współpracy;
  2. przeciwdziałanie dyskryminacji w procesie zatrudnienia;
  3. organizacji podróży i zakwaterowania kandydata w trakcie procesu rekrutacji;
  4. obsługi skarg, próśb i wniosków składanych w związku z toczącym się procesem rekrutacji;
  5. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych;
  6. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
  7. zapewnienia rozliczalności.

W określonych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. gdy w ramach procesów rekrutacyjnych będą przetwarzane Twoje dane osobowe wykraczające poza zakres danych, których obowiązek podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, w przypadku podania Twoich danych w programie rekomendacji kandydata do pracy albo w przypadku, gdy przyjmiesz nasze zaproszenie do udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Za Twoją zgodą będziemy mogli także udostępnić Twoje dane innym spółkom z Grupy Kaczmarski dla celów naszej wewnętrznej sprawozdawczości, jak również dla celów rekrutacyjnych tych spółek.

4. Czy masz obowiązek podać swoje dane osobowe?

Obowiązek podania przez Ciebie określonych kategorii danych osobowych może wynikać z przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, podanie danych jest niezbędne dla umożliwienia nam wykonania celów tam opisanych. Jeśli nie podasz nam tych informacji, może to stanowić utrudnienie lub uniemożliwienie wykonania tych celów i, w konsekwencji, prowadzenie procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie, podanie danych jest dobrowolne.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Spółka może udostępnić Twoje dane:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 2. podmiotom powiązanym ze Spółką w ramach Grupy Kaczmarski, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
 3. dostawcom lub kontrahentom Spółki, w celu i w zakresie niezbędnym do prowadzenia procesu rekrutacji, w szczególności dostawcom oprogramowania wspierającego przetwarzanie danych o kandydatach do pracy lub współpracy.
6. Czy Spółka przekazuje dane osobowe do krajów poza UE/EOG?

Twoje dane osobowe są przetwarzane, w celach wskazanych powyżej, jedynie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Jak długo Spółka przechowuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu administratora danych.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub ustania celów, dla których została wyrażona.

8. Jakie są Twoje prawa, jako osoby, której dane dotyczą?

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo:

 • żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądać usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO), w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie objętym zgodą); zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), w przypadku gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Spółce, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO), w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych (art. 21 RODO), gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.

W zakresie, w jakim udzieliłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powyższe prawa możesz realizować kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1.

Ponadto, masz prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez Spółkę Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

9. Czy Spółka profiluje Twoje dane lub stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o dane osobowe?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie miało miejsca profilowanie.

Praca w IT w Data Software House Poznań - zdalnie - hybrydowo

Dlaczego warto aplikować na stanowiska pracy w Transparent Data?

Jesteśmy firmą technologiczną z Poznania działającą w branży B2B z której usług korzystają największe polskie firmy, m.in. PayPro S.A., PayTel S.A., Volkswagen Bank GmbH, PZU Pomoc, AION BANK SA, Mercedes-Benz Financial Service czy Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Naszą wyróżnikiem jest połączenie mocnej technologii i ogromnego doświadczenia w pracy z danymi.

Jako Data Software House zajmujemy się przede wszystkim technologicznym dostarczaniem informacji gospodarczych z otwartych rejestrów handlowych, budową platform danych i obróbką danych tak, aby wprowadzały one realną wartość w procesy biznesowe klientów. Największą wartość wnosimy w pracę działów AML i compliance KYC KYB, działów finansowych i controllingowych dużych organizacji.

Nie jesteśmy korporacją - atmosfera, którą u nas spotkasz, stawia na minimum hierarchii i maksimum zaufania do tego, że wiesz co robisz i robisz to dobrze.

Korzyści dla Ciebie z dołączenia do naszego zespołu

 • Elastyczne godziny pracy
 • Możliwość wyboru pracy zdalnej, hybrydowej lub w biurze w centrum Poznania
 • Uczciwe wynagrodzenie, adekwatne do Twoich kwalifikacji
 • Prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie grupowe
 • Karta MultiSport
 • Indywidualny budżet szkoleniowy
 • Nieformalna atmosfera pracy
 • Wyjścia integracyjne

Proces rekrutacji na programistę i inne stanowiska

Zastanawiasz się jak wygląda nasz proces rekrutacji?

Oto, czego możesz się spodziewać, aplikując do Transparent Data Software House

 • Aplikacja

  Prześlij swoje CV na wybraną ofertę pracy, pamiętając by zawrzeć w nim lub treści wiadomości informacje o prowadzonych przez Ciebie projektach i Twoich sukcesach zawodowych. Daj nam się poznać! Czytamy każdą aplikacją bez wyjątku i analizujemy na ile jest ona zgodna z profilem szukanego kandydata. Na tym etapie, kontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

 • Rozmowa telefoniczna

  Z wybranymi kandydatami umawiamy się na rozmowę telefoniczną, podczas której opowiadamy szerzej o firmie i zadaniach, jakie czekają na Ciebie na danym stanowisku. W dalszej części rozmowy możesz spodziewać się kilku pytań o Twoje doświadczenie i plany na przyszłość. I my i Ty zawiązujemy tu pierwsze nici wzajemnego zrozumienia i sprawdzamy spójność naszych oczekiwań względem relacji pracownik-pracodawca.

 • Spotkanie przy kawie

  Kolejnym etapem procesu rekrutacyjnego jest spotkanie z Team Leaderem oraz przedstawicielem naszego HR. Zapraszamy Cię do naszego biura przy Mickiewicza 27/5 na Jeżycach w Poznaniu na dobrą kawę lub umawiamy się z Tobą na spotkanie online. Szerzej opowiadamy o prowadzonych projektach i wyzwaniach jakie stoją na danym stanowisku. Zadajemy pytania pogłębiające do Twojego doświadczenia, tak żeby sprawdzić Twoje kompetencje. Ty również możesz nas zapytać o co tylko chcesz.

 • Oferta pracy

  Wybranej osobie spośród zaproszonych wcześniej na spotkanie składamy ofertę pracy. Ustalamy szczegóły dołączenia do naszego zespołu – daty, dokumenty i inne administracyjnie istotne kwestie. Pozostałych kandydatów informujemy o zakończeniu procesu rekrutacyjnego i dziękujemy za poświęcony nam czas. Trwa to maksymalnie do 2 tygodni od spotkania przy kawie.

Kultura firmowa

W Transparent Data wyznajemy trzy podstawowe wartości, z których wynika to, kim jesteśmy i jak działamy:

 • Uczciwe podejście

  Do wszystkich tematów podchodzimy uczciwie. Lubimy wzajemne zaufanie oraz jasną i otwartą komunikację. Działamy transparentnie zarówno w stosunku do klientów jak i do siebie nawzajem.

 • Zaangażowanie

  Zależy nam by każdy z nas miał realne poczucie wpływu na działanie firmy. Szczególnie ważne jest branie i dawanie odpowiedzialności. Podchodzimy entuzjastycznie do nowych wyzwań a samodzielność myślenia oraz wychodzenie z inicjatywą, to nasza codzienność.

 • Ciągły rozwój

  Najzwyczajniej w świecie każdego dnia chcemy być lepsi w tym co robimy. Szukamy nowych, efektywniejszych rozwiązań; jednocześnie dbamy o ich prostotę i wysoką jakość. Z chęcią uczymy się nowych rzeczy.

Nasze zespoły

Zastanawiasz się jak wygląda Transparent Data od środka? Każdy z naszych zespołów krąży wokół nieco innych zadań, które spięte wszystkie razem dają nam świetnie działającą maszynę:

 • Engineering

  Jest to zespół developerów, którzy pracują nad rozwiązaniami dla klientów korporacyjnych, utrzymaniem aplikacji z informacją gospodarczą oraz nad platformami SaaS. To, co robią to – ogólnie mówiąc – kodowanie, kodowanie i kodowanie. Nasi programiści stawiają API, które potrafią obsłużyć nawet 10k req/sec, parsują pliki 250GB w postaci pdf, importują XML po 2-3GB każdy, integrują bazy, wdrażają rozwiązania machine learningowe, nawet zamknięte dane przerabiają na otwarte.

 • Delivery

  Ten dział jest przede wszystkim odpowiedzialny za zarządzanie dedykowanymi projektami dla dużych klientów i przygotowywanie gruntu pod dalsze prace. Wyszukują nowe źródła open data, zajmują się standaryzacją formatów i wysoką jakością danych, z jakiej słynie nasza firma. Wyróżnia ich zaciętość w poszukiwaniu nowych rozwiązań i umiejętność rozwiązywania logicznych łamigłówek.

 • Operations

  Wszelkie sprawy pracownicze (rekrutacje, rozwój pracowników, sprawy kadrowe, staże i praktyki) i administracyjne (woda w kranach), księgowość, procesy operacyjne oraz compliance (ISO/IEC oraz audyty nadzoru bezpieczeństwa informacji) zajmują głowy właśnie tego zespołu, tak aby cała reszta Transparent Data mogła przychodzić do pracy i niczym się nie martwić.

 • Sales

  Zespół sprzedaży swój czas poświęca na wyszukiwanie nowych polskich i zagranicznych klientów oraz przygotowywanie ofert, ale z uwagi na nasz portfel dedykowanych rozwiązań, nie są po prostu “sprzedawcami”. Przez większość czasu doradzają naszym klientom w dopasowaniu najlepszych rozwiązań, czują “technologię” i jej moc, z oddaniem zbierają feedback od klientów, podrzucając pomysły na nowe produkty i pielęgnują długotrwałe, partnerskie relacje.