Kariera

PHP Developer

Attention, achtung, uwaga! Szukamy mocnego backendowca!

Tryb pracy: zdalna/hybrydowa/w biurze w Poznaniu Wynagrodzenie: do 18k netto na b2b (możliwa też UoP)

Stack:

PHP 8, MySQL, mikroserwisy, GCP, architektura heksagonalna, RabbitMQ, Elasticsearch, Sentry, Grafana

Co może Cię zainteresować:

 • będziesz mieć realny wpływ na standardy pracy w zespole
 • wykorzystujemy clouda – GCP
 • raz w miesiącu mamy dzień szkoleniowy kiedy wspólnie uczymy się nowych rzeczy
 • w tworzeniu rozwiązań opartych na danych jesteśmy na poziomie mistrzowskim

Co będziesz robić:

Dołączysz do zespołu projektowego, który jest odpowiedzialny za rozwój i skalowanie platformy wymiany danych (Data Integrator) wraz z rozwojem jej systemu monitorowania. Część zadań dotyczy również tworzenia dedykowanych rozwiązań dla naszych klientów biznesowych (aplikacje wykorzystujące wiele źródeł danych)

Szukamy osoby, która:

 • ma doświadczenie w tworzeniu wydajnych aplikacji webowych zgodnie z dobrymi praktykami OOP
 • bardzo dobrze zna PHP 7+ i Laravela lub Symfony
 • przykłada dużą wagę do jakościowego pisania i utrzymywania kodu; nie boi się code review
 • dobrze zna relacyjne bazy danych np. MySQL i potrafi tworzyć optymalne zapytania
 • krytycznie myśli, potrafi efektywnie rozwiązywać problemy i pracować w zespole
 • zna i używa gita

Dodatkowo fajnie jak:

 • chcesz się rozwijać w GCP
 • masz doświadczenia z mikroserwisami oraz w korzystaniu z Elasticsearch, RabbitMQ

Co oferujemy:

 • wynagrodzenie do 18000 netto na b2b / możliwa też UoP lub inne formy współpracy
 • elastyczne godziny pracy (core hours 10-15)
 • płatne przerwy w świadczeniu usług b2b (minimum 25 dni)
 • mamy zasadę first remote (jeśli będziesz w stanie co jakiś czas pojawić się w naszym biurze w Poznaniu to jeszcze lepiej)
 • ciekawe tematy i problemy biznesowe do rozwiązania
 • szkolenia branżowe (również u naszych partnerów biznesowych), firmową biblioteczkę, indywidualny i zespołowy budżet szkoleniowy
 • prywatną opiekę medyczną, kartę MultiSport i ubezpieczenie grupowe (również na b2b)
 • nieformalną atmosferę pracy, płaską strukturę, fajnych współpracowników
 • premie rekomendacyjne
 • nasz stack technologiczny

Proces rekrutacyjny:

1 etap: rozmowa techniczna z CTO i HR

2 etap: rozmowa z team leaderem zespołu, do którego dołączysz

Informacja o przetwarzaniu danych osobowychdla użytkowników strony internetowej [Transparentdata.pl] ("Strona")

Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. („Spółka”) przywiązuje wysoką wagę do ochrony Twoich danych osobowych i przestrzegania właściwych przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych („RODO”).

W niniejszym dokumencie wskazujemy w jaki sposób Spółka przetwarza Twoje dane osobowe, w związku z Twoim uczestnictwem w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez Spółkę.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Spółka z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 27/5, 60-835 Poznań.

Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych pisemnie na adres Spółki lub pod adresem e-mail: gdpr@transparentdata.pl.

2. Od kogo Spółka uzyskała Twoje dane osobowe?

Spółka uzyskała Twoje dane osobowe od Ciebie bezpośrednio.

3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej Spółka przetwarza Twoje dane osobowe?

Spółka przetwarza Twoje dane osobowe:

 • gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy o pracę lub innej umowy o współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), np. w zakresie prowadzenia negocjacji wynagrodzenia czy innych warunków pracy lub współpracy; lub
 • gdy wymagają tego przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w szczególności art. 221 i art. 183a § 1 Kodeksu pracy; lub
 • w oparciu o prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w następujących celach:
  1. przeprowadzenie procesu rekrutacji, w tym prowadzenie negocjacji warunków pracy lub współpracy;
  2. przeciwdziałanie dyskryminacji w procesie zatrudnienia;
  3. organizacji podróży i zakwaterowania kandydata w trakcie procesu rekrutacji;
  4. obsługi skarg, próśb i wniosków składanych w związku z toczącym się procesem rekrutacji;
  5. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych;
  6. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych;
  7. zapewnienia rozliczalności.

W określonych przypadkach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. gdy w ramach procesów rekrutacyjnych będą przetwarzane Twoje dane osobowe wykraczające poza zakres danych, których obowiązek podania wynika z przepisów obowiązującego prawa, w przypadku podania Twoich danych w programie rekomendacji kandydata do pracy albo w przypadku, gdy przyjmiesz nasze zaproszenie do udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Za Twoją zgodą będziemy mogli także udostępnić Twoje dane innym spółkom z Grupy Kaczmarski dla celów naszej wewnętrznej sprawozdawczości, jak również dla celów rekrutacyjnych tych spółek.

4. Czy masz obowiązek podać swoje dane osobowe?

Obowiązek podania przez Ciebie określonych kategorii danych osobowych może wynikać z przepisów prawa. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, podanie danych jest niezbędne dla umożliwienia nam wykonania celów tam opisanych. Jeśli nie podasz nam tych informacji, może to stanowić utrudnienie lub uniemożliwienie wykonania tych celów i, w konsekwencji, prowadzenie procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie, podanie danych jest dobrowolne.

5. Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Spółka może udostępnić Twoje dane:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 2. podmiotom powiązanym ze Spółką w ramach Grupy Kaczmarski, przy realizacji obowiązków raportowych i sprawozdawczych;
 3. dostawcom lub kontrahentom Spółki, w celu i w zakresie niezbędnym do prowadzenia procesu rekrutacji, w szczególności dostawcom oprogramowania wspierającego przetwarzanie danych o kandydatach do pracy lub współpracy.
6. Czy Spółka przekazuje dane osobowe do krajów poza UE/EOG?

Twoje dane osobowe są przetwarzane, w celach wskazanych powyżej, jedynie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Jak długo Spółka przechowuje Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzania procesu rekrutacyjnego, do czasu zakończenia jego realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Spółkę uzasadnionego interesu administratora danych.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody lub ustania celów, dla których została wyrażona.

8. Jakie są Twoje prawa, jako osoby, której dane dotyczą?

Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo:

 • żądać dostępu do Twoich danych osobowych (art. 15 RODO);
 • żądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
 • żądać usunięcia Twoich danych osobowych (art. 17 RODO), w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie objętym zgodą); zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO), w przypadku gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Spółce, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • przenoszenia danych (art. 20 RODO), w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
 • sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych (art. 21 RODO), gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją.

W zakresie, w jakim udzieliłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Powyższe prawa możesz realizować kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1.

Ponadto, masz prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez Spółkę Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

9. Czy Spółka profiluje Twoje dane lub stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o dane osobowe?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twojej pracy, Twojej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie miało miejsca profilowanie.