Przetwarzanie danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowychdla osób, których dane rejestrowe przetwarzane są w ramach usług świadczonych przez Spółkę

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Transparent Data spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Mickiewicza 27/5, 60-835 Poznań ("Spółka"). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Spółki w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pisemnie na adres Spółki lub pod adresem e-mail: gdpr@transparentdata.pl.

2. Skąd Spółka pozyskała dane osobowe?

Spółka przetwarza dane osobowe, które zostały ujawnione w rejestrach publicznych, do których należą w szczególności rejestry: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), baza REGON Głównego Urzędu Statystycznego i Monitor Sądowy i Gospodarczy. Pełna lista źródeł, z których Spółka czerpie dane osobowe, znajduje się pod adresem: transparentdata.pl/data-sources

3. Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej Spółka przetwarza dane osobowe?

Spółka przetwarza dane osobowe w celu:

 1. świadczenia usług dostępu do danych gospodarczych poprzez API, platformy danych oraz wymianę plików dla klientów Spółki, którzy poszukują danych o swoich kontrahentach lub potencjalnych partnerach biznesowych, w tym w szczególności potwierdzenia autentyczności podstawowych danych rejestrowych oraz identyfikowania powiązań osobowo-kapitałowych podmiotów, a także usługi software’owe wspierające transformację cyfrową organizacji i automatyzację procesów ("Usługi"), na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora oraz strony trzecie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegających na:
  1. w przypadku Spółki – prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu Usług dla klientów Spółki;
  2. w przypadku klientów Spółki – pozyskiwaniu kompleksowej informacji gospodarczej na temat podmiotów, z którymi posiadają lub zamierzają nawiązać relacje biznesowe, w celu ograniczenia ryzyka biznesowego;
 2. realizacji praw osób, których dane dotyczą, o których mowa w punkcie 8 poniżej, w następstwie zgłoszonych przez nie żądań, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), określonego w przepisach art. 15-22 RODO;
 3. w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Jakie kategorie danych osobowych przetwarza Spółka?

Spółka przetwarza kategorie danych osobowych ujawnione we właściwych rejestrach publicznych, o których mowa w punkcie 2 powyżej, stanowiące dane gospodarcze.Zakresy danych osobowych, przetwarzanych w odniesieniu do konkretnych osób fizycznych, mogą różnić się między sobą, w zależności od tego, jakie informacje o danej osobie zostały ujawnione w poszczególnych rejestrach publicznych, z których korzysta Spółka. Maksymalny zakres danych osobowych, przetwarzanych przez Spółkę, nie wykracza poza sumę kategorii danych osobowych, ujawnianych we wszystkich rejestrach publicznych, o których mowa powyżej.

5. Kto ma dostęp do danych osobowych?

Spółka może udostępnić dane:

 1. klientom Spółki, w ramach świadczenia Usług;
 2. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;
 3. dostawcom lub kontrahentom Spółki, w celu i w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Spółkę Usług, w szczególności dostawcom oprogramowania, usług hostingu, firmom świadczącym usługi wsparcia IT.

6. Czy Spółka przekazuje dane osobowe do krajów poza UE/EOG?

Dane osobowe są przetwarzane, w celach wskazanych powyżej, jedynie na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7. Jak długo Spółka przechowuje Twoje dane osobowe?

Spółka przechowuje dane osobowe:

 1. w celu świadczenia Usług:
  1. przez okres. w którym te dane osobowe pozostają ujawnione w rejestrach publicznych, o których mowa w punkcie 2 powyżej; lub
  2. do czasu zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu dotyczącego przetwarzania jej danych osobowych w tym celu;
 2. w celu realizacji praw osób, których dane dotyczą – przez czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku;
 3. w celach związanych z prowadzeniem postępowań sądowych, arbitrażowych lub mediacyjnych – przez okres przedawnienia roszczeń (zwykle 3 lata) oraz ewentualny czas trwania postępowania.

8. Jakie są prawa osoby, której dane dotyczą?

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. żądać dostępu do jej danych osobowych (art. 15 RODO);
 2. żądać sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO);
 3. żądać usunięcia jej danych osobowych (art. 17 RODO), w przypadku gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; zgłosi uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
 4. żądać ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (art. 18 RODO), w przypadku gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Spółce sprawdzić prawidłowość tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie chciała, aby zostały usunięte; dane nie są już potrzebne Spółce, ale mogą być potrzebne osobie, której dotyczą, do obrony lub dochodzenia roszczeń; wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 5. sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych (art. 21 RODO), gdy są one przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony jej szczególną sytuacją.

Powyższe prawa osoba, której dane dotyczą, może realizować kontaktując się ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w punkcie 1.Ponadto, osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez Spółkę jej danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

9. Czy Spółka stosuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o dane osobowe?

Spółka przetwarza dane osobowe w sposób automatyczny, przeszukując rejestry publiczne w poszukiwaniu pasujących rekordów, odnoszących się do osoby, której dane dotyczą. Spółka nie wykorzystuje danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania, rozumianego jako zautomatyzowane przetwarzanie danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą.